فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :طیف‌سنجی ‌UV-Vis با نانو دراپ

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :مگنترون اسپاترینگ

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :روح الله امینی و محمد مهدی دباغ

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :میکروسکوپ فلورسانس

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :رضا جلیلیان

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :همولایزیس

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :محدثه وفایی و رضا جلیلیان

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اندازه گیری اسید آمینه

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :فیکس سلولی

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :محدثه وفایی و رضا جلیلیان

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :هایپرترمیا

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :روح الله امینی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :استریل سازی با UV

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :استریل سازی با اتوکلاو

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :محدثه وفایی و رضا جلیلیان

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :نگهداری نمونه در انکوباتور

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :محدثه وفایی و رضا جلیلیان

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون : Thermogravimetric or TGA

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :روح الله امینی

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :طیف‌سنجی فوتولومینسانس (PL)

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :رضا جلیلیان

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :Potentiometry

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اولتراسونیک پروبی

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :الیپسومتری (ضخامت سنجی)

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :رضا جلیلیان

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :HPLC

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اندازه گیری مقاومت سطحی

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :UV-Vis

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :رضا جلیلیان

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اسپاترینگ طلا

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :روح الله امینی و محمد مهدی دباغ

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :سانتریفیوژ

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :روح الله امینی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات