آزمون HPLC

مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Center )

آزمون HPLC

1-10000 Mg/ml

دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا

کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا شناسایی و تعیین غلظت ترکیب

کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا شناسایی و تعیین غلظت ترکیب

ستون C18 - آشکارساز UV - داشتن محلول استاندارد و دانستن طول موج جذب نمونه الزامی است

استاندارد ASTM 3044

اندازهگیری برومین وکلر درمحلول های کلرین ( Standard Test Method for Bromine Chloride in Liquid Chlorine by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)1-E2037 )

نمونه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

پارامتر (ها)

1

غلظت ( Concentration )

(ريال)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

رضا جلیلیان- 02166164117

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

محدثه وفایی- 02166164117