آزمون Thermogravimetric or TGA

مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Center )

آزمون Thermogravimetric or TGA

در اتمسفر نیتروژن تا 750 درجه سلسیوس در هوا تا 450 درجه سلسیوس

رسم نمودار تغییرات وزن بر حسب افزایش دما

دستگاه تجزیه وزن‌سنجی گرمایی 

اندازه گیری وزن نمونه با تغییرات دما و رسم نمودار

رسم نمودار تغییرات وزن نمونه با افزایش دما در اتمسفر(تا 450 درجه سلسیوس) و محیط نیتروژن(تا 750 درجه سلسیوس)

متقاضیان محترم توجه داشته باشید که در حال حاضر تنها امکان ارسال نتیجه TGA وجود دارد. نتیجه DTA و DSC گزارش نخواهد شد.

استاندارد ETC 3049

استاندارد داخلی ( internal Procedure )

نمونه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

پارامتر (ها)

1

Thermogravimetric or TGA ( Thermogravimetric or TGA )

(ريال)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

رضا جلیلیان- 02166164117

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

محدثه وفایی- 02166164117