آزمون الیپسومتری (ضخامت سنجی)

مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Center )

آزمون الیپسومتری (ضخامت سنجی)

1-10000 نانومتر

اندازه گیری ضخامت لایه نازک و همچنین تعیین ضرایب اپتیکی. قبل از ثبت درخواست با اپراتور تماس گرفته شود. شماره تماس: 02166164117

دستگاه بیضی سنج

تعیین ضریب شکست لایه‌های نازک، تعیین ضریب خاموشی لایه‌های نازک، تعیین ضخامت لایه‌های نازک

ضخامت سنجی و تعیین ضرایب اپتیکی

تنها نمونه‌هایی پذیرفته می‌شود که زیرلایه‌ی آن‌ها سیلیسیم یا ژرمانیم باشد. پارامترهای اپتیکی در محدوده طول موجی 280 تا 820 نانومتر اندازه گیری میشود.

استاندارد ASTM 1866

دستورالعمل استاندارد به کارگیری اسپکتروفتومتر و انجام یک آزمون استاندارد ( Standard Guide for Establishing Spectrophotometer Performance Tests-ASTM E1866-E 275 )

این دستگاه برای اندازه گیری طیف جذب و انعکاس و عبور از نمونه های محلول و فیلم میباشد.این دستورالعمل استاندارد برای بهینه کردن یک آزمون استاندارد می باشد.

اندازه‌گیری در بازه‌ی طول‌موجی ۲۸۰ تا ۸۲۰ نانومتر صورت می‌پذیرد. تنها لایه‌هایی نازکی پذیرفته می‌شوند که زیرلایه‌ی آن‌ها سیلیسیم یا ژرمانیم باشد.

نمونه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

پارامتر (ها)

1

تعیین ضخامت و پارامترهای اپتیکی لایه‌های اکسید بر روی سیلیسیم و نمونه‌های مشابه ( Optical Parameters )

(ريال)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

رضا جلیلیان- 02166164117

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

محدثه وفایی- 02166164117

ثبت درخواست