آزمون میکروسکوپ فلورسانس

مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Center )

آزمون میکروسکوپ فلورسانس

کانال FITC: طول‌موج تحریک ۴۸۰ نانومتر و طول‌موج نشر ۵۳۵ نانومتر؛ کانال TRITC: طول‌موج تحریک ۵۴۰ نانومتر و طول‌موج نشر ۶۰۵ نانومتر.

دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

تصویربرداری از نمونه‌های رنگ‌آمیزی شده

تصویربرداری از نمونه‌های رنگ‌آمیزی شده

استاندارد ETC 3056

استاندارد داخلی ( Internal Test Procedure )

نمونه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

پارامتر (ها)

1

مشاهده نمونه رنگ آمیزی شده زیر میکروسکوپ فلورسانس ( Fluorescent Microscopy )

(ريال)
2

میکروسکوپ نوری ( Optical Microscope )

(ريال)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

رضا جلیلیان- 02166164117

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

محدثه وفایی- 02166164117

ثبت درخواست