آزمون طیف‌سنجی فوتولومینسانس (PL)

مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Center )

آزمون طیف‌سنجی فوتولومینسانس (PL)

200-800nm

لطفا از مسیر صفحه اصلی -> میزخدمت -> دانلود فرم‌های آزمایشگاه مرکزی -> فرم ثبت درخواست PL (مرکز علوم و فناوری نانو) را دانلود کرده و پر نمایید.

دستگاه طیف‌سنج نوری فلورسانس

اندازه گیری نشر فلورسنت مواد

طیف سنجی فلورسانس مواد محلول، پودر و فیلم

لطفا از مسیر میزخدمت -> دانلود فرم‌های آزمایشگاه مرکزی -> فرم ثبت درخواست PL (مرکز علوم و فناوری نانو) را دانلود کرده و پر نمایید.

تعیین طول موج برانگیختگی توسط متقاضی الزامیست؛ حداکثر دو طول موج برای هر نمونه.

استاندارد ASTM 3048

دستورالعمل استاندارد به کارگیری اسپکتروفتومتر و انجام یک آزمون استاندارد ( Standard Guide for Establishing Spectrophotometer Performance Tests-ASTM E1866-E 275 )

این دستگاه برای اندازه گیری طیف جذب و انعکاس و عبور از نمونه های محلول و فیلم میباشد.این دستورالعمل استاندارد برای بهینه کردن یک آزمون استاندارد می باشد.

مواد مختلف دارای خواص نوری، شیمی،معدن،متالورژی ،دارو سازی و ...

نمونه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

پارامتر (ها)

1

طیف فلورسانس ( Photoluminescence spec. )

(ريال)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

رضا جلیلیان- 02166164117

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

محدثه وفایی- 02166164117

ثبت درخواست