فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :طیف سنجی مغناطیسی هسته (NMR)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه تشدید مغناطیس هسته ای NMR

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده شیمی

اپراتور :زهرا نوری حسین آبادی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات