فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :کشش در دمای محیط با اکستنسومتر

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه خواص مکانیکی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :محمد عبدیان

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :فیلتراسیون TEM

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :داود قرایلو

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :کشش دمای محیط بدون اکستنسومتر

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه خواص مکانیکی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :محمد عبدیان

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :تصویر برداری TEM

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :داود قرایلو

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :حرارت دهی در کوره دما بالا

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :محبوبه کریمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :دماسنج تشعشعی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه ممیزی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :پژوهشکده علوم و فناوری انرژی، آب و محیط زیست

اپراتور :حمیدرضا توسطی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :حل سازی- رسوب گیری – تصفیه (تحت فشار و تادمای 200و تحت گاز محافظ)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه فرآوری و تولید مواد

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :مهدی معارف وند

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :فریزر منفی 80

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آب و فاضلاب مرکز بیوشیمی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی شیمی و نفت

اپراتور :حسن لطفی و زهرا افشار

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :عملیات حرارتی آستمپر

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه عملیات حرارتی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :مرتضی منصوری

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :دمای اعوجاج حرارتی HDT

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه پلیمر دانشکده مواد

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :مجید ملوکی

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :کوره دمای بالا

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :امین جلالی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات