فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :آماده سازی نمونه AFM مایع

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروسکوپ نیروی اتمی مقیم (AFM)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :منصوره امینی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :آماده سازی نمونه AFM خشک

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروسکوپ نیروی اتمی مقیم (AFM)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :منصوره امینی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون : تفسیر تصویربرداری سه‌بعدی از سطح نمونه

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروسکوپ نیروی اتمی مقیم (AFM)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :منصوره امینی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون : AFM مقیم

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروسکوپ نیروی اتمی مقیم (AFM)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :منصوره امینی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :AFM

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :فرزانه خجسته چترودی

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :تصویربرداری از سطح نمونه در حالت نیروی بین اتمیAFM و حالت عبور جریان STM

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانو الکترونیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی برق

اپراتور :فرهاد پیری

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :AFM-Non Contact دانشکده فیزیک

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مشترک فیزیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :سودابه واثقی نیا

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات