فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :اندازه گیری غلظت جذب اتمی بیشتر از 5 عنصر

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه سنتز و شیمی مواد پیشرفته

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :آزاده روحانی مشهدی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اندازه گیری غلظت جذب اتمی تا 5 عنصر

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه سنتز و شیمی مواد پیشرفته

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :آزاده روحانی مشهدی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات