فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :شناسایی حلال ها ، ترکیبات آلی ساده و پیچیده (کروماتوگرافی GC-Mass-Mass)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی-جرمی (GC-Mass-Mass)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :عاطفه السادات کاهه

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :کروماتوگرافی گازی GC

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه بایونانو مواد پیشرفته

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :محمد جمالپور

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آنالیز دانشکده م شیمی و نفت

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی شیمی و نفت

اپراتور :محسن بهمن یار

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :کروماتوگرافی گازی GC MS

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آنالیز دانشکده م شیمی و نفت

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی شیمی و نفت

اپراتور :محسن بهمن یار

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :آزمون کروماتوگرافی گازی دو بعدی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده شیمی

اپراتور :آرین امیروارثی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات