فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :میکروسکوپ کانفوکال

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروسکوپ هم کانون لیزری مقیم (کانفوکال)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :منصوره امینی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات