آزمون طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس (XRF)

مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Center )

آزمون طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس (XRF)

نمونه های جامد پودری

نمونه های جامد پودری

دستگاه طیف‌سنج فلورسانس پرتو ایکس 

توانایی انجام آنالیز عنصری نمونه ها برای شناسایی عناصر سدیم تا اورانیوم به صورت کمی و کیفی

نمونه های جامد و پودری - حداقل نمونه 6 گرم می باشد (در صورت درخواست LOI حداقل نمونه 10 گرم می باشد)

استاندارد ASTM E1621-13

ASTM ( ASTM E1621-13 )

نمونه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

پارامتر (ها)

1

غلظت ( Density )

(ريال)
2

پودر کردن نمونه برای آزمون XRF ( XRF Sample preparation )

(ريال)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

رضا جلیلیان- 02166164117

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

محدثه وفایی- 02166164117