آزمون تست MTT

مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Center )

آزمون تست MTT

بررسی سمیت مواد بر روی رده های سلولی توسط آزمون MTT

بررسی سمیت مواد بر روی رده های سلولی توسط آزمون MTT

دستگاه خوانشگر الایزا

بررسی تست MTT

بررسی تست MTT

استاندارد ETC 3036

استاندارد داخلی ( Internal Test Procedure )

بررسی سمیت مواد بر روی رده های سلولی توسط آزمون MTT

بررسی سمیت مواد بر روی رده های سلولی توسط آزمون MTT

نمونه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

پارامتر (ها)

1

نمونه اول ( MTT Sample 1 )

(ريال)
2

نمونه دوم ( MTT Sample 2 )

(ريال)
3

نمونه سوم ( MTT Sample 3 )

(ريال)
4

کار اضافی ( MTT Sample Preparation )

(ريال)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

رضا جلیلیان- 02166164117

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

محدثه وفایی- 02166164117