آزمون AFM

مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Center )

آزمون AFM

AFM

دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

یک کاوشگر سطحی برای اندازه گیری های توپوگرافیک و محاسبه نیروهای عمودی در مقیاس میکرو تا نانو و مطالعه خراش و سائیدگی و همچنین اندازه گیری زبری سطح و تعیین ضخامت برای برخی سطوح

تصویربرداری از سطوح جهت بررسی مورفولوژی

استاندارد ETC 3001

داخلی ( Internal Test Procedure )

اندازه گیری ویژگی های سطحی نمونه

نمونه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

پارامتر (ها)

1

AFM ( AFM )

(ريال)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

رضا جلیلیان- 02166164117

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

محدثه وفایی- 02166164117