آزمون SAXS

مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Center )

آزمون SAXS

Q FACTOR/nm

بررسی الگوی پراکنش اشعه ایکس در زاویه کوچک

دستگاه طیف سنج پراکندگی اشعه ایکس در زوایای کوچک

مشخصه یابی پراکنش اشعه ایکس ناشی از برخورد به نانوساختارهاجهت تعیین مشخصات سایز نوع پراکنش و فرم ساختاری

انجام مشخصه یابی الگوی پراکنش

محدوده 2 تا 10 درجه

استاندارد ISO 3011

ISO/DIS 17867 ( ISO/DIS 17867 )

ُ

نمونه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

پارامتر (ها)

1

SAXS ( SAXS )

(ريال)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

رضا جلیلیان- 02166164117

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

محدثه وفایی- 02166164117