آزمون آب دیونیزه

اتاق تمیز میکرو/نانوفب ( Micro/nanofab Clean room )

آزمون آب دیونیزه

دارای مقاومت 18.2 مگااهم درسانتی‌متر

دستگاه سیستم آب خالص بدون یون

تولید کننده آب خالص و فوق خالص

ارائه آب خالص pure و فوق خالص ultra pure با مقاومت 18.2 مگااهم درسانتی‌متر

استاندارد ETC 3021

استاندارد آزمون آب دیونیزه ( DI Water Test Standard )

نمونه اتاق تمیز ممز

پارامتر (ها)

1

آب خالص ( Purified Water )

(ريال)
2

آب فوق خالص ( Ultrapure Water )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست